Katram šāvējam, kurš vēlas izmantot šautuves pakalpojumus, ierodoties šautuvē, ir jāiepazīstas ar drošības tehnikas noteikumiem, kā arī jāparakstās drošības tehnikas un apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, ar to apliecinot savu pilsonību un juridisko atbildību par doto noteikumu ievērošanu.

Ierodoties šautuvē ir jāuzrāda:
1. Personu apliecinošs dokuments PASE vai ID karte.
(p.s. autovadītāja apliecība vai citi dokumenti netiek uzskatīti par personu apliecinošu dokumentu)
2. Ieroču glabāšanas un/vai nēsāšanas atļauja (Ja tāda ir).

Ja šāvējs nevar uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, ieroča glabāšanas un/vai nēsāšanas atļauju, šāvējs netiek pielaists pie šautuves izmantošanas.

ŠAUTUVES DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

1. Šaušana var notikt tikai šaušanas vadītāja klātbūtnē. Šaušanas vadītājs ir sertificēts instruktors vai treneris, bet sacensību laikā sertificēts tiesnesis.

2. Šaušanas vadītājs ir atbildīgs, lai stingri tiktu ievēroti šaušanas drošības tehnikas noteikumi.

3. Drošības tehnikas noteikumu ievērošana attiecas uz katru, kurš atrodas šaušanas kompleksa teritorijā.

4. Kategoriski aizliegts lietot ieroci personām, kuras atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu, kā arī psihotropo vielu iespaidā. Arī sliktas pašsajūtas gadījumā ieroci lietot aizliegts. Ja šaušanas vadītājam ir aizdomas par augstāk minēto faktoru esamību, viņš ir tiesīgs liegt piedalīties šaušanas procesā.

5. Ar ieročiem, kuri ir izņemti no somas (čehola) un salikti, pa šaušanas laukumiem un šautuves teritoriju drīkst pārvietoties tikai atvērtā veidā, pusautomātiskajiem ieročiem: stobram ir jābūt vērstam tikai uz augšu, aizslēgam jābūt atvērtam, īsstobra vītņustobra ieroči (pistoles) ir izlādēti un ievietoti makstī, koferī vai somā.

6. Aizliegts ierasties administrācijas ēkā vai citā telpā ar ieroci, kurš izņemts no somas (čehola) un salikts.

7. Kategoriski aizliegts aiztikt svešu ieroci bez īpašnieka atļaujas.

8. Atrodoties šautuves teritorijā visiem ieročiem ir jābūt bez siksnām.

9. Nav pieņemams atstāt savu ieroci un patronas bez uzraudzības. Šautuves administrācija par zudumiem vai bojājumiem nav atbildīga.

10. Uz katra šaušanas laukuma drīkst būt ne vairāk kā 8 šāvēji.

11. Šaušanas komanda tikai pēc šaušanas vadītāja uzaicinājuma drīkst ierasties uz laukuma, bet pārējiem jāatrodas ārpus šaušanas laukuma.

12. Ierodoties šaušanas laukumā šāvējiem ir jābūt ausu aizsargiem, kā arī šaušanas brillēm, kas šaušanas laikā ir obligāti. Šaušanas vadītājam ir tiesības nepielaist pie šaušanas šāvējus, kuriem trūkst minētā inventāra.

13. Pielādēt ieroci drīkst tikai šaušanas vietā pirms šāvienu izpildes, bet stobriem ir jābūt vērstiem tikai šaušanas virzienā.

14. Pēc šāviena ierocis nekavējoties jāatver, bet nepieciešamības gadījumā neizmantotā patrona jāizņem.

15. Nekvalitatīvas patronas gadījumā ieroci drīkst atvērt ne ātrāk kā pēc 5 sekundēm.

16. Šāvējam, gaidot savu šaušanas kārtu, ierocim jābūt atvērtam, kā arī aizliegts tēmēt vai šaut pa cita mērķi. Izņēmuma gadījumā trenera uzraudzībā šāvējs ar nepielādētu ieroci var imitēt šāvienu uz mērķi.

17. Ja šaušanas zonā parādās kāds cilvēks vai dzīvnieks, šaušana nekavējoties jāpārtrauc un ieroči jāizlādē.

18. Neparedzētu apstākļu dēļ, šaušanas vadītājs ir tiesīgs pārtraukt šaušanu, bet šāvējiem nekavējoties no ieročiem ir jāizņem patronas un jāpaliek savās vietās līdz nākamajam šaušanas vadītāja rīkojumam.

19. Persona, kurai ir ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, viņai reģistrētu ieroci šautuvē šaušanas instruktora vai trenera klātbūtnē drīkst nodod izmantošanai treniņšaušanā citai fiziskai personai, kurai nav attiecīgā šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas. Pakalpojums saskaņojams atsevišķi.

20. Par drošības tehnikas neievērošanu un savlaicīgu šaušanas vadītāja rīkojumu neizpildīšanu, kas attiecās uz drošības tehnikas noteikumiem, šāvējam var būt liegta iespēja piedalīties šaušanas procesā un/vai tas var tikt izraidīts no šaušanas kompleksa teritorijas bez iepriekšējiem paskaidrojumiem un brīdinājuma.